Savjeti

Molekularna formula šećera ili saharoze

Molekularna formula šećera ili saharoze

Postoji nekoliko različitih vrsta šećera, ali općenito kada se traži molekularna formula šećera, pitanje se odnosi na stolni šećer ili saharozu. Molekularna formula saharoze je C12H22O11, Svaka molekula šećera sadrži 12 atoma ugljika, 22 atoma vodika i 11 atoma kisika.

Saharoza je disaharid, što znači da se stvara spajanjem dviju podjedinica šećera. Nastaje kada monosaharid šećera glukozu i fruktozu reagira u reakciji kondenzacije. Jednadžba reakcije je:

C6H12O6 + C6H12O6 → C12H22O11 + H2O

glukoza + fruktoza → saharoza + voda

Jednostavan način pamćenja molekularne formule šećera je podsjetiti da je molekula načinjena od dva monosaharidna šećera minus vode:

2 x C6H12O6 - H2O = C12H22O11